ژوئن 7, 2020
biotechnology

فشارها یا تهدیدات محیط داخلی

عوامل محیطی تأثیرگذار بر راهبرد فشارها یا تهدیدات محیط داخلی تعریف تهديد: تهدید یا فشار‌عبارت از تواناییها، نیات و اقدامهای رقیبان یا دشمنان بالفعل و بالقوه […]