اخبار جدید

اکه توضیحی برای شکل لازمه

برگزاری سمپوزیوم "Science communication" یا "دانش برای مردم"

FINAL POSTER

برگزاری اولین همایش میکروبیوم در ایران

کسب و کار در حوزه ی بیوتکنولوژی