نرم افزار Alelle ID  یک نرم افزار طراحی پرایمر و پروب است. با استفاده از این نرم افزار می توان پرایمر و پروب برای انواع PCR مانند ریل تایم و انواع ریل تایم، طراحی کرد.

این نرم افزار می تواند برای شناسایی گونه های زیستی مختلف مثل پاتوژن های باکتریایی از یکدیگر استفاده شود.

همچنین از این نرم افزار برای طراحی آزمایش های میکروارری به منظور ردیابی و شناسایی ویرایش های متفاوت از یک رونوشت RNA استفاده کرد.