ژوئن 29, 2019

نسل دوم توالی یابی ژنوم

پیش نیازها   می بایست کتاب خانه های سکانس یابی DNA به وسیله تکثیر کلونال بدست آید. DNA به وسیله سنتز سکانس یابی می شود که […]