ژانویه 4, 2020

تغییرات نمودار‌ دوز-پاسخ در حضور آنتاگونیس برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر

عنوان تغییرات نمودار دوز- پاسخ در حضور آنتاگونیست‌های برگشت پذیر و برگشت ناپذیر عنوان فرعی  دوباره به نمودار dose-responce نگاه کنید: به این سوال جواب بدهید که […]