ژوئن 28, 2019

نسل اول توالی یابی

روش تعیین توالی سانگر یا روش ختم زنجیره با این روش قطعات ۴۰۰ تا ۹۰۰ جفت بازی قابل شناسایی است. در این روش نیازبه : قطعه […]