دسامبر 4, 2019

دیابت نوجوانان

دیابت نوجوانان بیماران MODY به طور کلینیکی چگونه هستند؟ این بیماران غالبا دارای یک یا چند ویژگی هستند: یک سابقه خانوادگی دیابت های نوع دیگر، عدم […]