مطالعات و بررسی های ژنومی همواره جایگاه ویژه ای در طراحی و انجام پروژه های زیستی دارد. به گونه ای که کم تر پروژه زیستی را می توان یافت که حداق در بخشی از آن کار با ژن وجود نداشته باشد. این نیاز می تواند از یک بلاست ساده تا طراحی پرایمر برای کلونینگ ژن، رسم درخت فیلوژنی  و نیز آنالیز های گسترده تری را در بر بگیرد.
 در بیوکده تلاش کردیم در تمامی مراحل پاسخ گوی نیاز شما دانشجویان و پژوهشگران گرامی باشیم…

برای کسب اطلاعات بیشتر از خدمات بیوکده می توانید به لینک های مراجعه کنید