عکس از پلاسمید نوترکیب

فرایند کلونینگ یک ژن

فرایند کلونینگ یک ژن

اگر دانشجوی رشته های زیست شناسی باشید حتما واژه ی کلونینگ یا کلون کردن ژن به گوشتان خورده است. کلونینگ نام فرایندی است که طی آن یک ژن و یا تکه ای از ژنوم یک موجود جداسازی شده و با کمک یک وکتور یا ناقل وارد یک موجود متفاوت (یک سلول زنده)می شود تا به میزان فراوان از آن تکثیر شود. به بیان ساده با فرایند کلونینگ می توان از یک مولکول DNA  خاص هزاران یا میلیون ها نسخه ی مشابه تکثیر کرد. بنابراین، محققان حوزه ی ژنتیک می خواهند ابزاری برای ایجاد این نسخه های فراوان را بر اساس تقاضا داشته باشند.

 
اجزای مورد نیاز برای انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز
Real time PCR

هدف از انجام فرایند کلونینگ چیست؟

اساسا سه دلیل وجود دارد که ژنتیک دانان می خواهند ژن ها را کلون کنند. اولین دلیلشان آن است که می خواهند از یک ژن یک محصول به میزان فراوان تولید کنند. محصول یک ژن یا انواع RNA و یا یک پروتئین است. در این حالت سلول به یک کارخانه ی کوچک تولید کننده ی پروتئین مورد نظر ما می شود. اغلب فرایند بیان بعد از کلونینگ استفاده می شود.

ddPCR)Droplet digital PCR) یا واکنش زنجیره ای پلی مراز قطره ای دیجیتالی

این روش ، یک روش گسترش وآشکار سازی نمونه های اسیدنوکلئیکی است و از همان روند  PCR معمولی پیروی می کند امااین روش مبتنی بر رقیق سازی نمونه های DNA در بخش ها یی جداگانه است به طوری که هیچ واکنشی بین بخش های جدا از هم صورت نمی گیرد. سومین نسل PCR ها محسوب می شود (نسل اول PCR معمولی ونسل دوم Real Time PCR ) ، که برای کمیت سنجی مطلق نمونه های اسیدنوکلئیکی به کار می رود.

Droplet digital PCR

مقایسه نسل دوم و سوم PCR ها

Savour Your Next Holiday