شما در نیمه های مسیر هستید

 

ویدئوی جذاب زیر را ببینید در این فیلم چند راهکار عملی به شما ارائه خواهد شد که با کمک آن ها می توانید کار نوشتن کتاب را آغاز کنید. همین جا دیدگاه و نگرانی های خودتان را با ما مطرح کنید.